ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ -

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО-

ГРАД РАЗГРАД ( ЦПЛР-ЦУТНТ)

 

                                                                       Раздел I

Общи положения

 

Чл. 1. С този правилник се определя структура, функции, функции, управление и финансиране на Центъра за подкрепа за личностно развитие - Център за учебно техническо и научно творчество-Разград, съгласно изискванията на чл. 28/1 / от ЗПУО.

Чл. 2. Правилникът е задължен за директор, педагогически специалисти, административни и помощнически персонал, деца и ученици и родители, както и за всички други лица, намиращи се на територията му.

Чл. 3. Център за подпомагане на личностно развитие - Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР-ЦУТНТ) e институция в системата на предучилищното и училищното образование по смисъла на чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПУО за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявите на децата в мрежата на науките и технологиите.

Чл. 4. Действието на ЦПЛР-ЦУТНТ не е дублирано, а надгражда училищни форми по съдържание. Съдържанието се изисква от правоспособни ръководители, компетентно и адекватно на поставени цели.

Чл. 5. Организацията на дейността в ЦПЛР-ЦУТНТ е съобразена със свободно време за ученици с възрастови лица, с налична материална база и се основава на:

1. свободен избор и доброволно участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др .;

2. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при проверка на обучение, възпитание и личностна подкрепа и подготовка на деца и ученици за живот в обществено общество;

3. прилага диференцирани педагогически подходи в съответствие с интересите и стимулира мотивацията на детето и учениците, съобразени с възрастови и социални промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага усвоени компетентности на практиката;

4. запазване и развитие на българската образователна традиция;

5. хуманизъм и толерантност;

6. съхраняване на културното многообразие и съобщаване чрез български език;

7. прозрачност на управлението и предвидимостта на развитието на институцията;

8. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

9. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.

 Чл. 6. ЦПЛР-ЦУТНТ е юридическо лице, притежава собствена печат, идентификационен номер по БУЛСТАТ и банкова сметка. Седалището и адресът на управление е гр. Разград - 7200, ул. „Трапезица” № 1.

Чл. 7. ЦПЛР-ЦУТНТ развива дейността на две самостоятелни бази, собственост на Община Разград, базета на учителите, детските градини и др. обществени организации.

Раздел II

Устройство, функции и дейности на ЦПЛР-ЦУТНТ

 

Чл. 8. ЦПЛР-ЦУТНТ е общински център за подкрепа за личностно развитие и устройството и дейността му се урежда с Правилник, приет с решение на ОбС - Разград и утвърден от кмета на община Разград.

Чл. 9. ЦПЛР-ЦУТНТ се открива, преобразува, променя или закрива със заповед на кмета на община Разград, след решение на ОбС–Разград.

Чл. 10. (1) ЦПЛР-ЦУТНТосъществява общинската политика за осигуряване на обща и допълнителна  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от прeдучилищна възраст до XII-ти клас в община Разград, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им през свободното време.

(2) Подкрепата по ал. 1 включва:

 1. занимания по интереси;
 2. кариерно ориентиране на учениците;
 3. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 4. педагогическа  подкрепа;
 5. подкрепа на деца с изявени таланти

(3) Подкрепата по ал. 2 се предоставя чрез:

 1. проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява;
 2. организиране и провеждане на образователна и творческа дейност за деца и ученици на общинско, областно, национално и международно равнище;
 3. подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките и технологиите;
 4. организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, гражданското и здравното образование,  както и за придобиване на умения за лидерство;
 5. участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми;
 6. превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 7. осигуряване на условия за утвърждаване на децата като активни субекти на своето развитие;
 8. съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции.

Чл. 11. осъществява следните дейности:

 1. подпомага интелектуалното и емоционалното развитие на децата и учениците;
 2. подкрепя социалната реализация на децата и учениците в съответствие с тяхната възраст, потребности, способности и интереси;
 3. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, като стимулира техните познавателни интереси и творчески заложби и ги насърчава в индивидуалното им развитие и реализация;
 4. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;
 5. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот, като съдейства за съхраняване материалното и културно наследство и утвърждаване на националната ни идентичност;
 6. изгражда у децата и учениците  навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени;
 7. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;
 8. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 9. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции и формира приобщаване към националните и общочовешки ценности;
 10.  стимулира учениците и учителите за постигнати високи резултати в провежданите образователни и творчески дейности;
 11.  организира и координира общински, национални и международни изяви на деца и ученици;
 12.  подпомага гражданското, здравното, екологично и интеркултурно образование;
 13.  разработва и участва в национални и международни проекти;
 14.  участва със свои представители в национални и международни инициативи;
 15.  осъществява институционално взаимодействие с местната и държавна власт, училища и детски градини, сродни организации, НПО, родителска общност.

Чл. 12. ЦПЛР-ЦУТНТ не осигурява завършването на клас и етап и придобиването на степен на образование и на професионална квалификация.

 

Раздел IІІ

Управление и структура на ЦПЛР-ЦУТНТ

 

Чл. 13. (1) ЦПЛР-ЦУТНТ като общинска институция в системата на предучилищното и училищното образование се ръководи, контролира и представлява  от директора, назначен от кмета на община Разград, въз  основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.

(2)                Директорът:

 1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
 2. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
 3. подписва и подпечатва документите и съхранява печата на институцията;
 4. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителните документи и съхранява учебната документация;
 5. осигурява спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;
 6. анализира и отчита цялостната дейност на ЦПЛР-ЦУТНТ и предоставя информация на  общинска администрация и Регионално управление на образованието-Разград;
 7. председателства педагогическия съвет и осигурява изпълнението на взетите от него решения;
 8. организира приемането на деца и ученици, тяхното обучение,  възпитание и личностна подкрепа в съответствие с държавните образователни стандарти;
 9. ръководи разработването на проекти и програми  за реализиране на държавната и общинска политика за развитие на способностите и изявите на децата и учениците;
 10.  утвърждава плановете за работа на направленията в ЦПЛР-ЦУТНТ и програмите за обучение, съобразно специфичния план за обучение за центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 1, т. от ЗПУО; разпределя преподавателската работа между учителите съгласно утвърдените норми за преподавателска заетост;
 11.  изготвя  Списък-образец № 3;
 12.  извършва преподавателска работа в съответствие с нормите за преподавателска заетост;
 13.  създава организация за осигуряване на необходимите материални, финансови и човешки ресурси за занимания и творчески изяви на децата и учениците;
 14.  създава условия за повишаване на квалификацията на служителите;
 15.  награждава ученици и награждава и наказва учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗПУО и с този правилник;
 16.  награждава външни лица, общественици и граждани, подпомогнали дейността на ЦПЛР-ЦУТНТ;
 17.  прилага разпоредбите на трудовото законодателство по отношение на служителите в ЦПЛР-ЦУТНТ;
 18. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати;
 19.  съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;
 20.  разпорежда се с финансовите средства при спазване на действащата нормативна уредба;
 21.  осигурява безопасни условия за обучение и труд;
 22.  съдейства на компетентните органи при извършване на проверки в  ЦПЛР-ЦУТНТ;
 23. осъществява взаимодействие с отдел „Образование” на община Разград, Регионално управление на образованието-Разград;
 24.  осъществява общински, национални и международни контакти и изяви;
 25.  участва при разработване и обсъждане на нормативни актове и документи по компетентност;
 26.  изпълнява и други функции, възложени му с нормативни и административни актове.

(3) Директорът се подпомага от учителите – ръководители на постоянни групи.

(4) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя свой заместник от педагогическия персонал в ЦПЛР-ЦУТНТ със заповед, в която се посочват обемът и правомощията по време на отсъствието му.

Чл. 14. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2)   Административните актове на директора могат да се оспорват пред кмета на община Разград.

(3)     Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Чл. 15.Педагогическият съвет на ЦПЛР-ЦУТНТ е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси, който:

1. приема:

а) стратегия за развитие в съответствие с утвърдените областна и общинска стратегии за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от обща и допълнителна подкрепа;

б) план за обучение;

в) годишен план за дейностите (календарния план);

г) планове на методическите обединения;

д) вътрешни правилници и планове, свързани с дейността на институцията;

 1.  разглежда и приема организационните педагогически форми;
 2.  взема решения по резултатите от образователния процес и работата на в направление "Организационно-методическа дейност";
 3.  определя начина за приемане на деца и ученици в ЦПЛР-ЦУТНТ при спазване на нормативните актове;
 4.  прави предложения на директора за награждаване на ученици въз основа на разработени вътрешни правила, както и за предприемане на дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение;
 5.  прави предложения за награждаване на учители и за избор на „Учител на годината” след изготвени вътрешни правила;
 6.  определя дейностите извън държавните образователни стандарти и приема програми за осъществяването им;
 7.  утвърждава символите и ритуалите в ЦПЛР-ЦУТНТ;
 8.  запознава се с бюджета на ЦПЛР-ЦУТНТ, както и с отчетите на неговото изпълнение.

10. определя цени на услугите в ЦПЛР-ЦУТНТ,  при спазване  на Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията  на Община Разград  на Общински съвет–Разград.

Чл. 16. Документите по чл.15, т. 1 и т. 9 се публикуват на интернет страницата на ЦПЛР-ЦУТНТ.

Чл. 17. (1) Педагогическият съвет на ЦПЛР-ЦУТНТ включва  в  състава си всички педагогически специалисти.

(2) Директорът на ЦПЛР-ЦУТНТ е председател на педагогическия съвет.

(3) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на настоятелството, родители и други заинтересовани лица.

(4) Директорът на ЦПЛР-ЦУТНТ в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

                                             

Раздел ІV

Педагогически специалисти, ученици, родители

 

Чл. 18. (1) Работещите в   ЦПЛР-ЦУТНТ, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.

  (2)   Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции:

 1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в ЦПЛР-ЦУТНТ;
 2. по управлението на институцията.

Чл. 19. (1) Длъжностите на педагогически специалисти в ЦПЛР-ЦУТНТ се заемат от български или европейски  граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация „учител”.

(2)   Педагогически специалист в ЦПЛР-ЦУТНТ може да бъде лице със завършено висше образование в област „науки и технологии“ и без професионална квалификация „учител“.

Чл. 20. (1)   В ЦУТНТ не може да заема длъжност педагогически специалист лице, което:

 1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 2. е лишено от правото да упражнява професията;
 3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.

(2) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в ЦПЛР-ЦУТНТ.

Чл. 21. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на ЦПЛР-ЦУТНТ при спазване условията и реда на Кодекса на труда.

Чл. 22. Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 23. (1) Педагогическите специалисти в ЦПЛР-ЦУТНТ имат следните права:

 1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
 2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;
 3. да предлагат и прилагат специфични методи на педагогическа работа и

иновационни програми;

 1. да участват във формирането на политиките и разработването на стратегията за развитие на ЦПЛР- ЦУТНТ;
 2. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
 3. да повишават квалификацията си;
 4. да бъдат поощрявани и награждавани и успехите им за постигнати високи резултати да се популяризират.

(2) Педагогическите специалисти в ЦПЛР-ЦУТНТ имат следните задължения:

 1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;
 2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;
 3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в

предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

 1. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на ЦУТНТ и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.

(4) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти от ЦПЛР имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на ЦУТНТ.

(5) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размер, определен от Колективния трудов договор на отраслово равнище.

Чл. 24. (1) Педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца и ученици, с които работи  в ЦПЛР-ЦУТНТ, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със средства от настоятелството.

(2) Във връзка с чл. 220, ал. 3 от ЗПУО в едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред директора писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в ЦУТНТ през същия период.

Чл. 25. Децата и учениците, които са записани в ЦПЛР-ЦУТНТ имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират направлението и педагогическата форма на обучението си;
 4. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 5. да бъдат информирани и консултирани във връзка с кариерното си развитие;
 6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 7. да участват в проектни дейности;
 8. да дават мнения и предложения за дейността на ЦПЛР-ЦУТНТ;
 9. да получават съдействие от педагогическите специалисти в ЦПЛР-ЦУТНТ и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 10. да бъдат поощрявани с морални и материални награди въз основа на предварително изготвени вътрешни правила.

Чл. 26. (1) Децата и учениците, които са записани в ЦПЛР-ЦУТНТ имат следните задължения:

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
 2. да съхраняват авторитета на институцията и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 4. за учебните занятия в ЦПЛР-ЦУТНТ да се явяват в подходящо облекло и да спазват изискванията на учителите, ако се налага специално облекло;
 5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
 6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 7. да спазват правилата за поведение в педагогическата форма;
 8. да спазват правилника за дейността на ЦПЛР-ЦУТНТ;
 9. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 10. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

(2) Правилникът за дейността на ЦПЛР-ЦУТНТ може да предвиди и други права и задължения за децата и учениците, доколкото те не противоречат на ЗПУО.

Чл. 27. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и ЦПЛР-ЦУТНТ се осъществяват чрез индивидуални срещи, общи родителски срещи, съвместни форуми и обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между ЦПЛР-ЦУТНТ и родителя е телефонна връзка, създадена група в социалните мрежи, сайта на ЦПЛР-ЦУТНТ, електронна поща на родителя за кореспонденция.

Чл. 28. Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в ЦПЛР-ЦУТНТ и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на ЦПЛР-ЦУТНТ, с учителя на съответната организационно-педагогическа форма, в която се обучава детето или ученикът и с другите педагогически специалисти в удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с плана за обучение и с плана за дейността на ЦПЛР-ЦУТНТ;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
 5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в по въпроси, свързани с обучението, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
 6.  да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на ЦПЛР-ЦУТНТ.

Чл. 29.  Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на детето или ученикът във формата, в която се обучава, като уведомяват своевременно учителя в случаите на отсъствие по уважителни причини;
 2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в ЦПЛР-ЦУТНТ, за успехите, развитието и постиженията в областта, в която се обучават и по спазването на вътрешните правила на ЦПЛР-ЦУТНТ;
 3. да спазват правилника за дейността на ЦПЛР-ЦУТНТ и да съдействат за спазването му от страна на детето/ученика;
 4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 5. да участват в родителските срещи;
 6. да се явяват в ЦПЛР-ЦУТНТ след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

 

Раздел V

Организация на образователния процес в  ЦУТНТ

 

(1) Дейностите в ЦПЛР-ЦУТНТ се осъществяват въз основа на план за обучение, изготвен в съответствие с рамкови изисквания в  държавния образователен стандарт за приобщаващо образование, и въз основа на годишен план за дейността.

(2) Планът за обучение и годишният план за дейността се приемат от педагогическия съвет и се утвърждават от директора на ЦПЛР-ЦУТНТ.

(3) Планът за обучение разпределя учебното време в област „Наука и технологии” и съдържа:

1. брой на седмиците за обучение;

2. наименование на областите и на профилите, по които се формират организационните педагогически форми;

3. годишен брой часове за обучение.

(4) В годишния план за дейността на институцията се включват:

1. темите и графикът за заседанията на педагогическия съвет;

2. дейностите за постигане на резултатите от образователния и творческия процес;

3. дейностите, свързани с обучителните програми за учителите;

4. дейностите по осъществяване на вътрешен контрол;

5. основни дейности при взаимодействието с родители, партньори и институции;

6. публичните изяви и дейности, които се организират на общинско, регионално, национално и международно равнище.

7. квалификационната дейност с учителите.

Чл. 31. (1) Дейностите в ЦПЛР-ЦУТНТ се провеждат в съответствие с графика за учебното време и ваканциите за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.

(2) Ваканциите могат да се използват за занимания в постоянните групи  при желание на децата и учениците.

(3) Учебната година в ЦПЛР-ЦУТНТ започва на 1 октомври и е с продължителност 12 месеца.

Чл.32. Дейностите за обучение могат да се провеждат като свободни занимания, почасови занимания и други.

Чл. 33. (1) Учебният процес се организира и провежда в организационни педагогически форми.

(2) Дейностите в организационните педагогически форми са:

1. масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, форуми, олимпиади, празници, образователни игри, екологични и развлекателни програми и други;

2.   групови – школи, клубове, кръжоци, експедиции с учебна цел и други;

3. индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности и/или с образователни дефицити.

Чл. 34. (1) Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи, формирани от деца и ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от плана за обучение, от организационно – педагогическата форма и от степента на подготовка на децата и учениците.

(2) Продължителността на работата (учебните седмици) в групата и седмичната заетост (учебните часове) се определят в плана за обучение.

(3) Групите за обучение могат да бъдат:

1. постоянно действащи – за обучение на деца и ученици през цялата учебна година; съгласно плана за обучение, като заниманията се провеждат в рамките от 30 до 36 учебни седмици със седмична заетост от 2 до 6 учебни часа;

2. временно действащи през учебната година – за обучение на деца и ученици през учебната година за участие в научни, културно-образователни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище; заниманията се провеждат до четири седмици със седмична заетост до 8 часа за всяка от групите; учителите ръководят до три временни групи през учебната година;

3. временно действащи през ваканциите – за обучение на деца и ученици през ваканциите за участие в научни, културно-образователни  изяви на общинско, областно, национално и международно равнище; заниманията за всяка група се провеждат до две седмици със седмична заетост до 20 часа; учителите ръководят до две временни групи през ваканциите;

4. за обучение на деца в предучилищна възраст – продължителността на работа е до 36 седмици със седмична заетост до 3 учебни часа, които се включват в норматива на учителя.

 (4) През ваканциите заниманията в групи с деца и ученици се провеждат в съответствие с възможностите и ресурсите на ЦПЛР-ЦУТНТ.

 (5) Групите по ал. 3 и ал.4 се вписват в Списък-образец № 3 и определените за тях часове формират задължителна преподавателска норма, която се определя в държавния образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда и се изпълнява, съгласно плана за обучение в ЦПЛР-ЦУТНТ.

Чл. 35. (1) Седмичното разписание на учебните занимания в ЦПЛР-ЦУТНТ включва до 5 часа за еднагрупа в един ден в зависимост от вида на организационната педагогическа форма и спецификата на дейността, при спазване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

(2). Учителите изготвят месечен почасов график  за заниманията в учебните форми по групи и класове, който се утвърждава от директора.

 (3) Продължителността на дейностите в различните организационни педагогически форми се определя в учебни часове, като учебният час за деца и ученици до трети клас е 30 мин.; за ученици от четвърти до дванадесети клас е 40 мин.

(4) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от10и неповече от 30 минути в зависимост от спецификата на дейността.

Чл. 36. Информацията заорганизационните педагогически форми, отразена в Списък-образец №3, се изготвя от директора на ЦПЛР-ЦУТНТ, съгласува се с първостепенния разпоредител с бюджет и се утвърждава от началника на Регионалното управление на образованието, съгласно Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование на МОН, в сила от 23. 08. 2016 г.

Чл. 37. (1) Целите и задачите на обучението, структурата и обемът на учебното съдържание и очакваните резултати за всяка организационна форма в ЦПЛР- ЦУТНТ се определят с програма за обучение.

(2) Програмата за обучение се разработва от учителя, ръководител на организационната педагогическа форма, не по-късно от 1 ноември на всяка учебна година и се утвърждава от директора.

(3) Учебната програма определя целите и задачите на образователния процес, структурата и обема на учебното съдържание за всяка организационна педагогическа форма.      

Чл. 38. (1) Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми сепредставят пред родителите и обществеността чрез публични изяви с регионален, национален или международен характер.

(2) Националните и международните изяви,включени в Националния календар заизяви по интереси на МОН, се вписват в годишния план за дейностите на ЦПЛР-ЦУТНТ.

Чл. 39. Желанието за участие в организационните педагогически форми се декларира чрез заявлениеза записване, подписано от родител. С подписването на заявление за участие в педагогическите форми участниците изразяват съгласие с условията, определени от ЦПЛР-ЦУТНТ. Заявленията се съхраняват до края на учебната година.

Чл. 40. Учителите сами набират децата и учениците за педагогическата форма, която водят.

Чл. 41. (1) Седмичното разписание на учебните занимания се изработва при спазване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд на учениците и плана за обучение.

(2) Седмичното разписание на учебните занятия се представя на директора за утвърждаване не по-късно от 25 октомври /за първия учебен срок/ и не по-късно от 15 февруари /за втория учебен срок/.

Чл. 42. Учителят отразява в дневника на организационно-педагогическата форма присъствие и отсъствие на децата и учениците.

Чл. 43.  За повече от пет поредни отсъствия по неуважителни причини детето и ученикът се считат за напуснали педагогическата форма.

Чл. 44. При напуснали деца или ученици от организационно-педагогическата форма, учителят е длъжен да попълни групата с други, ако броят им в спадне под необходимия задължителен минимум.

Чл. 45. На децата и учениците,успешно завършили пълния курс на даденапедагогическа форма, при поискване се издава служебна бележка.

Чл. 46. (1) Контролната дейност на образователния процес в ЦПЛР-ЦУТНТ се осъществява отдиректора и експертите на регионалното управление на образованието и МОН.

(2) Органите на местното самоуправление осигуряват и контролират  дейностите по чл. 256, ал. 1, т. 3, 4, 7, 11 и 12 от ЗПУО.

(3) Контролната дейност на директора сеорганизира в съответствие с плана за контролната дейност на ЦПЛР-ЦУТНТ, с който се запознават педагогическите специалисти на заседание на педагогическия съвет.

(4) Констатациите от проверките се вписват в книгата за контролната дейност надиректора.

Чл. 47. ЦПЛР-ЦУТНТ е отворен за посещения от 8,00 до 18,00 часа в делнични дни. Дейностите през почивните дни и пропускателният режим в ЦПЛР-ЦУТНТ се определят със заповед на директора.

 

                                                              Раздел VІ

                                                Информация и документи

 

Чл. 48.   С държавния образователен стандарт за информацията и документите се определят условията и реда за воденето на националната електронната информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО).

Чл. 49. Дейностите по управление на информацията и задължителните документи в ЦУТНТ се осъществяват при спазване на Наредбата за информацията и документите за системата  на предучилищното и училищното образование.

Чл. 50. (1) Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в системата на предучилищното и училищното образование се извършва чрез НЕИСПУО.

(2) Първичното събиране и обработване на информацията, която се отнася за ЦПЛР-ЦУТНТ, се осъществява в институцията.

(3) Информацията по ал.1 се подава към НЕИСПУО, подписана с електронен подпис от директора на ЦПЛР-ЦУТНТ, по график за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.

Чл. 51. След приключване на учебната година, в ЦПЛР-ЦУТНТ се архивира информацията за дейността за съответната учебна година и се съхранява на електронен носител.

Чл. 52. (1) Информацията за дейността на ЦПЛР-ЦУТНТ се отразява в модул „Институции“ от НЕИСПУО като Списък-образец №3, който служи за отразяване на информация за институцията, организацията на образователния процес за учебната година и установяване на съответствието й с нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование.

(2)  Към Списък-образец №3 се прилагат: документи за вида на институцията в случаите, в които е настъпила промяна през предшестващия период; план за обучение на ЦПЛР-ЦУТНТ.

(3)Списък-образец № 3 се изготвя от директора и се утвърждава от началника на Регионално управление на образованието–Разград след съгласуване с първостепенния разпоредител с бюджета.

(4) Данните за Списък-образец №3 или за промени в него се подават по електронен път към НЕИСПУО с подпис на директора на ЦПЛР-ЦУТНТ и  главния счетоводител.

(5) Данните за всяка промяна по ал. 4 се подават от директора на ЦПЛР-ЦУТНТ към НЕИСПУО от 1-во до 5-то число на месеца, следващ утвърдената промяна.

(6) След съгласуване на данните в Списък-образец № 3 с първостепенния разпоредител и  утвърждаване от началника на Регионално управление на образованието–Разград, от НЕИСПУО се генерира удостоверение за подадените данни, което се съхранява в ЦПЛР-ЦУТНТ в срок от 5 години.

(7) Информацията и дейностите по ал. 3 – 6 се извършват и удостоверяват с електронен подпис.

Чл. 53. (1) Документите в ЦПЛР-ЦУТНТ се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид.

(2) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите на хартиен носител се извършва при спазване на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2009 г.).

(3) Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

Чл. 54. Документите за дейността на ЦПЛР-ЦУТНТ, се отнасят до административния и образователния процес и отразяват информацията в модул „Документи за дейността на институцията“ от НЕИСПУО.

Чл. 55. В ЦПЛР-ЦУТНТ се водят следните задължителни документи, определени в Приложение №2 на Наредбата за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование:

 1. Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията. Книгата се съхранява 20 години.
 2. Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналните заповеди:

- за дейността;

- по трудовите правоотношения.

Книгата със заповедите за дейността се съхранява 20 години; за трудовите правоотношения - 50 години. 

 1. Книга за контролната дейност на директора  и констативни протоколи от направените проверки.

Книгата и класьорът с констативните проверки се съхраняват 5 години

 1. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН. Книгата се съхранява 5 години.
 2. Дневник за входяща и изходяща кореспонденция и класьори с кореспонденцията. Дневникът и класьорите се съхраняват 10 години.
 3. Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за даренията  обр. 3-67. Книгата и класьорът със свидетелствата за дарения се съхраняват 20 години.
 4. Летописна книга. Срокът на съхранение е постоянен.
 5. Дневник  за дейности  за подкрепа за личностно развитие  обр.3-63  и обр. 3-63.1. Дневникът се съхранява 5 години.

Чл. 56. Със заповед на директора на ЦПЛР-ЦУТНТ се определя постоянно действаща експертна комисия, съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд.

Чл. 57. Със заповед на директора на ЦПЛР-ЦУТНТ се определя за всеки вид документ:

 1. 1.                  длъжностното лице, което изготвя/води документа;
 2. 2.                  мястото на съхранение на документа до приключването му;
 3. 3.                  редът за предаване, съхраняване и използване в архива на институцията след приключване на документа.

Чл. 58. Документите, които се попълват по образец в електронен вид, се разпечатват, като определените да ги водят длъжностни лица и директорът подписват края на всяка страница, след което се полага печатът на институцията. Страниците се номерират, прошнуроват и подпечатват.

Чл. 59. (1) Книгите и дневниците по Приложение № 2 от Наредбата за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование се прошнуроват. Когато книгата (дневникът) не е номерирана фабрично, тя се номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа.

(2)На титулната страница на книгите се отбелязват датите на тяхното започване и приключване.

(3) Номерацията на заповедите, решенията, протоколите, регистрираните документи и др. в книгите започва с № 1 в началото на всяка учебна година.

(4) Срокът за съхранение на книгите и дневниците се отчита от датата на приключването им.

(5) Документите на организационната педагогическа форма се водят от учителя, ръководител на групата, като се заверяват с подпис на директора и с печат на институцията.

Чл. 60. При попълване на протоколите, дневниците и книгите след вписване на последните данни празните редове/страници се унищожават със знак „Z“.

Чл. 61. (1) Всички документи се попълват на ръка със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри.

(2) При отстраняване на допусната грешка в документите по ал. 1 длъжностното лице, допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст (цифра), като вписва в близост верния текст (цифра), фамилията си и полага подписа си, под който се подписва директорът на институцията и се полага печата на институцията.

(3) Документите извън посочените в ал. 1, които се издават на децата или учениците, за да удостоверят факти с правно значение за тях, се попълват на компютър.

Чл. 62. Приемането, отчитането и унищожаването на документи с фабрична номерация се извършва по условия и ред определени с Наредбата за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

                    

Раздел VII

Имущество и източници за финансиране на ЦПЛР-ЦУТНТ

 

Чл. 63. (1) Имотите, предоставени за управление и ползване от ЦПЛР-ЦУТНТ, са публична общинска собственост и са му предоставени със заповед на кмета на община Разград.

 (2) ЦПЛР-ЦУТНТ упражнява правото върху предоставеното му за управление имущество от свое име, за своя сметка и на своя отговорност да го стопанисва в рамките  на закона.

 (3) Имотите по ал. 1, както и части от такива имоти, могат да се отдават под наем или да се ползват съвместно по договор с трети лица , при условия и по ред, определени в Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Общински съвет-Разград и в Правилника за прилагане на Закона за общинската собственост.

Чл. 64. (1)  ЦПЛР-ЦУТНТ е второстепенен разпоредител с бюджет, определен със заповед на кмета на община Разград, след решение на ОбС-Разград.

 (2)Финансирането на ЦПЛР-ЦУТНТ се извършва със средства от държавния бюджет чрез бюджета на община Разград, с преходен остатък от държавна дейност, средствата от общински приходи, собствени приходи, дарения и спонсорство от физически и юридически лица.

(3) Бюджетът на ЦПЛР-ЦУТНТ се приема с решение на Общински съвет-Разград.

(4)  Към всяка организационно - педагогическа форма може да се сформира родителски актив, който след общо решение да подпомага финансово или материално планирани дейности. Подпомагането може да се осъществява чрез ЦПЛР-ЦУТНТ или чрез СНЦ „Настоятелство при ЦУТНТ-Разград”.

(5)  Даренията се приемат от комисия по даренията към ЦПЛР-ЦУТНТ, назначена със заповед да директора или от комисия към СНЦ „Настоятелство при ЦУТНТ-Разград”, избрана с решение на Управителния съвет.

(6)Комисията по дарения подписва приемно-предавателен протокол, издава свидетелство за дарение под номер и го завежда в регистрационна книга.

(7) В срок до 1 февруари средствата от дарения се отчитат на общо събрание на СНЦ „Настоятелство при ЦУТНТ-Разград”, както и пред първостепенния разпоредител с бюджетни средства в изискуемия от него срок.

                                                           Раздел VIII

                                     Преходни и заключителни разпоредби

 

1. Правилникът  за устройството и дейността на ЦПЛР-ЦУТНТ е изготвен съгласно чл. 48, ал. 8  от ЗПУО и е съобразен с действащите нормативни документи.

2. Правилникът отменя Правилника за устройството и дейността на ЦУТНТ, утвърден от началника на Регионално управление-Разград.

3. Правилникът може да се актуализира и променя със заповед на кмета на Община Разград след решение на Общински съвет - Разград.

4. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му.

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------

Правилникът за устройството и дейността на ЦПЛР- ЦУТНТ е приет с Решение №255 на Общински съвет - Разград от 2 9 .11. 2016 година

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година

 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

НА ЦПЛР-ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО-ГРАД РАЗГРАД

 

Утвърждавам : / п /

                      

Директор : Цветанка Русева

Заповед №РД-11-88а / 31.03.2021 г.

Съкращения

РУО: Регионално управление на образованието

НДД: Национален дворец на децата

ЦПЛР: Центрове за подпомагане на личностното развитие

ОБКБДП: Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

ОКБДП: Областна комисия по БДП

ДАБДП: Държавна агенция за безопасност при придвижване по пътищата НСБДП: Национална стратегия за безопасност при придвижване по пътищата

ПС: Педагогически съвет

 

Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност при движение по пътищата на ЦПЛР-ЦУТНТ-ГР.РАЗГРАД

Планът е разработен за изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., План за действие 2021 - 2023 г. към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021- 2030) на Министерството на образованието и науката.

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година на ЦПЛР-ЦУТНТ-ГРАД РАЗГРАД за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

 

1

No

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП  

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

 

1.1.

 

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка

1.1.1.

Разработване на годишна план-програма за БДП в ЦПЛР.

Годишна плановост на мерки по БДП на ниво ЦПЛР

ЦПЛР

 

Срок: ежегодно, 1 октомври

Отг. Председател на комисията по БДП в ЦПЛР

Годишна план-програма за БДП в ЦПЛР

 

1.1.2.

Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП.

 

 

 

Годишна отчетност по БДП от Председателя на комисията по БДП в  ЦПЛР-ЦУТНТ-ГРАД РАЗГРАД

ЦПЛР

Доклад за годишното изпълнение по БДП пред ПС

Срок:  ежегодно, 1 октомври

 

Докладване от директора на ЦПЛР относно

изпълнение на политиката по БДП  - годишно  пред РУО и общината в годишния анализ за дейността на институцията.

 

1.1.3.

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на одобрените бюджети на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Планово и финансово обезпечаване на мерките на ниво на ЦПЛР.

ЦПЛР

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишните бюджетни разчети на ЦПЛР.

Срок: постоянен.

Към момента – неприложимо за ЦПЛР-ЦУТНТ-ГРАД РАЗГРАД  за 2021г.

Бюджетни разчети на ЦПЛР-ЦУТНТ-ГРАД РАЗГРАД

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП пред община и РУО.

 

1.2.

 

Цел:

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областта

1.2.1.

Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи.

Стандартизиране на планирането, изпълнението, оценката и отчитането на държавната политика по БДП.

ЦПЛР

Изпълнени методически указания.

Срок: постоянен

Кореспонденция между институциите

 

1.3.

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП

 

1.3.1.

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

Излъчване на ясни и единни послания на ангажираните по темата за БДП в общественото пространство.

ЦПЛР

Активна медийна политика.

Срок: постоянен

Официална интернет страница на

ЦПЛР-ЦУТНТ-ГРАД РАЗГРАД

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

2.1.

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Организиране и провеждане на  инициативи по БДП за деца и ученици в ЦПЛР.

Подкрепа за творческите, спортните и други изяви на децата и учениците по темата за БДП.

 

 ЦПЛР

Изпълнени на извънучилищни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладване от директора на ЦПЛР, относно

изпълнение на политиката по БДП  - годишно  пред РУО и общината в годишния анализ за дейността на институцията.

 

2.1.2

Национална ученическа викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя” 2021  - общински кръг и национален кръг/като домакини/

 

Подкрепя изграждането на умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.

НДД,  сектор “Пътна полиция”,  община, РУО

Срок:

Общински кръг       

април 2021 г.

Национален кръг

11-13 май 2021 г.

Докладване от директора на ЦПЛР, относно

изпълнение на политиката по БДП  - годишно  пред РУО и общината в годишния анализ за дейността на институцията.

 

2.1.3

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

Осигуряване на безопасен транспорт за учениците при участия в конкурси, състезания и др. мероприятия.

 

ЦПЛР

 

Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца и ученици.

Срок: постоянен.

Включване в годишния доклад – анализ на институцията  пред общината и РУО.

 

2.1.4

Провеждане на кампании  в областта на БДП, насочени към деца и ученици.

 

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата.

ЦПЛР

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици. 

Срок: постоянен.

Докладване от директора на ЦПЛР, относно

изпълнение на политиката по БДП  - годишно пред РУО и общината в годишния анализ за дейността на институцията.

 

2.1.5

Включване в кампании на ОКБДП за безопасна градска мобилност, насочени към деца и ученици

Подготвени деца и ученици в областта на БДП

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата

 

ЦПЛР и ОКБДП

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици

Срок: постоянен.

Докладване от директора на ЦПЛР, относно

изпълнение на политиката по БДП  - годишно  пред РУО и общината в годишния анализ за дейността на институцията.

 

2.2.

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.2.1

Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата.

Популяризиране на политиката за БДП.

ЦПЛР, ОКБДП, община, РУО в партньорство с НПО, граждански организации

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно, 29 юни.

Докладване от директора на ЦПЛР, относно

изпълнение на политиката по БДП  - годишно  пред РУО и общината в годишния анализ за дейността на институцията.

 

2.2.2

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

ЦПЛР

 

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно.

Докладване от директора на ЦПЛР, относно

изпълнение на политиката по БДП  - годишно  пред РУО и общината в годишния анализ за дейността на институцията.

 

                 

 

План за действие

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2021 - 2030 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2030 Г.

СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021-2030)